Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes.

12/04/2016

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes.

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia del dia 12 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data d'inici del procés selectiu convocat per aquests Ajuntament per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal d'auxiliar tècnic de cultura i festes.

S'estableix un termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent d'aquesta publicació per a poder esmenar defectes. (fins el dia 22 d'abril de 2016)

Llista provisional

Més informació a http://www.riudoms.cat/recursos-humans