Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí

09/09/2016

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí

Relació provisional d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d de llocs de treball de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí.