Bústia Ètica - Sistema intern d'informació

https://riudoms.bustiaetica.seu-e.cat

La Bústia Ètica és un canal intern d'informació, posat en funcionament a través del servei que oferix l'AOC, com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Per tant, la principal utilitat d'aquest canal és que les persones amb un nexe laboral o de prestació de serveis que siguin coneixedores d'una conducta que pugui ser constitutiva d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, puguin manifestar-ho i, de demostrar-se la veracitat dels fets, rebre una protecció adequada per part de les autoritats corresponents.

També es posa a disposició de la ciutadania i permet que qualsevol persona pugui presentar accions.