Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius

Dictamen 255/14, de data 3 de juliol de 2014, de la Comissió Jurídica Assessora, relatiu a l'expedient administratiu de la concessió d'ús privatiu del bar dels camps de futbol.