Models i formularis

De caràcter general
Instància genèrica
Padró d'habitants
Sol·licitud certificat d'empadronament
Autorització per a empadronar en un habitatge aliè
Autorització per a fer el tràmit d’empadronament de terceres persones
Autorització per empadronar persona gran
Autorització per a fer el tràmit d’empadronament d’un/una menor d’edat
Declaració responsable del progenitor o progenitora per inscripció o
canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal
d’habitants, amb resolució judicial sobre la guarda i custòdia
Declaració responsable del progenitor o progenitora per inscripció o
canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal
d’habitants , sense resolució judicial sobre la guarda i custòdia
Declaració responsable o canvi de domicili en el padró municipal
d’habitants
Sol·licitud de canvi de domicili al padró d'habitants
Sol·licitud per canvi de dades personals del padró d'habitants
Registre Civil
Instància 
Matrimonis civils
Padrons
Aigua, escombraries i clavegueramAlta
Baixa
Domiciliació
Cànon Social (documents per lliurar a l'Agència Catalana de l'Aigua)
Model G5309
Model G5310
Model G5311
Guals, vorada i reserva de via públicaAlta
Modificació
Baixa
Domiciliació
Ocupació d’una plaça d’aparcament de camionsSol·licitud de llicència temporal
Domiciliació
Residus de masies habitades i activitats de fora de la zona urbanaDomiciliació
CementiriAdquisició de titularitat dels drets de concessió de nínxol del cementiri
Canvi de titularitat dels drets de la concessió del níxol del cementiri
Autorització dels familiars pel canvi de titularitat dels drets de la concessió del cementiri municipal
Domiciliació
IBIDomiciliació
Ordre SEPA
VehiclesDomiciliació
Ordre SEPA
Agricultura
Sol·licitud per a la realització de cremes agrícoles
Cens d'animals de companyia
Alta al cens
Documentació complementària a presentar per a gossos catalogats de raça perillosa
Declaració responsable llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Model 790-006
Model de certificació d'antecedents penals
Equipaments
Autorització dús d'equipaments municipals
Sol·licitud de llicència temporal per a l'ocupació del recinte de Sant Antoni
Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives
Declaració responsable d’ús dels vestidors de les instal·lacions
esportives municipals
Domiciliació bancària de l'ús d'instal·lacions esportives
Sol·licitud d’ús temporal d’espais de l’antiga Llar de jubilats per
activitats d’entitats del municipi
Sol·licitud d’ús temporal d’espais de les escoles velles per activitats
d’entitats del municipi
Ocupació via pública
Sol·licitud de llicència d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, amb ocupació temporal de la via pública, i
elements municipals
Sol·licitud de llicència municipal per ocupació
via publica per establiments o parades
Sol·licitud de llicència municipal per ocupació
via publica per establiments o parades – DIADA DE SANT JORDI
Sol·licitud de llicència municipal - Establiments oberts al públic
no permanents desmuntables (atraccions/inflables/carpes)
Escola Municipal de Música
Podeu trobar-los al següent enllaç:
http://www.riudoms.cat/escola-municipal-de-musica
Joventut
Formulari Carnet Jove
Llar d'infants
Alta, baixa i modificació de serveis
Domiciliació bancària Llar d'infants
Sol·licitud de bonificació
Recursos humans
Podeu trobar-los al següent enllaç:
Urbanisme
Comunicació prèvia d'obres (Annex II)
Sol·licitud de llicència d’obres i/o de subvenció per a la rehabilitació
d’habitatges antics de Riudoms.
Subvencions
Sol·licitud de pagament de subvenció
Declaració jurada de la persona sol·licitant
Model de certificat per acreditar la representació legal del /de la
sol·licitant
Responsabilitat patrimonial
Reclamació de responsabilitat patrimonial
Activitats
Declaració d'activitats d'habitatge d'ús turístic
Altres
Autorització alimentador i responsable dels gats
Autorització de recollida de documentació
Sol·licitud de transferència bancària per pagaments