Comissió especial de comptes

L'article 48 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que dins l'organització municipal de cada ajuntament necessàriament ha d'existir la Comissió Especial de Comptes.

L'article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l'esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

La Comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, essent el seu número proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament, o igual per a cada grup.  En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Per acord del Ple de la Corporació, la comissió d'estudi, d'informe o de consulta especialitzada en matèria de finances pot actuar com a Comissió Especial de Comptes, de conformitat amb l'article 101.2 d'aquesta mateixa llei.

Així doncs, en compliment de la normativa vigent, i considerant que la comissió informativa d’Hisenda i Governació és la que entén en matèria d’economia, finances i comptabilitat, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

  • Primer.- Constituir com a Comissió Especial de Comptes la Comissió Informativa d'Hisenda i Governació. Pots consultar la composició d'aquesta comissió informativa a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal.
    Actuarà de Secretària, la de la Corporació o funcionari en qui delegui.
  • Segon.- La Comissió Especial de Comptes exercirà les competències que li encomana la normativa vigent en matèria de règim local i d’hisendes locals.