Junta de Govern

El dia 15 de juny de 2019 va quedar constituïda la nova corporació sorgida de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019.

L'article 4.1.a) i 20.1. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 48.1 b) 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que la Junta de Govern Local existirà en aquells municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants.

Estarà integrada per l'Alcalde, que la presideix, i un nombre de regidors lliurement nomenats per aquest, que no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació. Essent que el nombre legal de membres de l’Ajuntament de Riudoms és de 13, un terç equival a 4 regidors. Per tant, la Junta de Govern Local ha de tenir 5 membres.

Donant compliment a aquesta normativa, el Ple del'Ajuntament del 11 de juliol de 2019 va aprovar l'adopció del següent acord:

Primer.- Nomenar els membres de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Riudoms els regidors i les regidores següents:

  • Núria Mas Folch 1a Tinent d'Alcalde
  • Jordi Domingo Ferré 2n Tinent d’Alcalde
  • Inmaculada Beatriz Parra Hipólito 3a Tinent d'Alcalde
  • Verònica Torres Ferrant 4a Tinent d’Alcalde

Segon.- Designar els Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Riudoms, d’entre els membres de la Junta de Govern Local, els regidors i les regidores següents:

  • Núria Mas Folch 1a Tinent d'Alcalde
  • Jordi Domingo Ferré 2n Tinent d’Alcalde
  • Inmaculada Beatriz Parra Hipólito 3a Tinent d'Alcalde
  • Verònica Torres Ferrant 4a Tinent d’Alcalde

Tercer.- Els Tinents d'alcalde substitueixen l'Alcalde per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia d'aquest, de conformitat amb allò que disposa l'article 47 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

Quart.- Aquest nomenament serà efectiu a partir de l'endemà de la seva signatura.

Cinquè.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària els dilluns, amb periodicitat setmanal, a les 13.30 hores al saló de sessions de la Casa Consistorial. En cas de ser dia festiu, la sessió es traslladarà al dia hàbil següent.

Sisè.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’ endemà de la seva signatura.

Setè.- Notificar aquesta Resolució als regidors i a les regidores interessats.

Vuitè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.

Novè.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pots consultar la composició de la Junta de Govern Local a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal