Junta de Govern

El dia 17 de juny de 2023 va quedar constituïda la nova corporació sorgida de les eleccions municipals celebrades el dia 28 de maig de 2019.

L'article 4.1.a) i 20.1. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 48.1 b) 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que la Junta de Govern Local existirà en aquells municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants.

Estarà integrada per l'Alcalde, que la presideix, i un nombre de regidors lliurement nomenats per aquest, que no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació. Essent que el nombre legal de membres de l’Ajuntament de Riudoms és de 13, un terç equival a 4 regidors. Per tant, la Junta de Govern Local ha de tenir 5 membres.

Donant compliment a aquesta normativa, per Decret d'Alcaldia del 10 de juliol de 2023 es va aprovar l'adopció del següent acord:

Primer - Nomenar els membres de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Riudoms els regidors i les regidores següents:

  • Ricard Gili Ferré (alcalde)
  • Anna M. Moragas Rovira
  • Arnau Carbonell Ollé
  • Inmaculada Mestre Anguera
  • M. Teresa Basora Gallisà

Segon - Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, els dilluns amb periodicitat setmanal, a les 14.00 hores, al saló de sessions de la Casa Consistorial. En cas de ser dia festiu, la sessió es traslladarà al dia hàbil següent.