Consell Escolar Municipal

Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 18 de març de 1998, es va aprovar la creació, la composició i el règim de funcionament del Consell Escolar Municipal, amb la finalitat d’assessorar l’administració local en temes de la seva competència i elevar informes i propos-tes sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu a l’Ajuntament i/o al Consell Escolar Ter-ritorial o al Consell Escolar de Catalunya, tot això de conformitat amb la Llei 25/1985, de 10 de desembre i el Decret 404/1987, de 22 de desembre.
 
Modificacions posteriors
 • Modificació de membres del Consell Escolar Municipal, aprovada per acord de Ple del dia 16 d’octubre de 2008.
 
Composició
 • President: l’Alcalde de Riudoms o regidor en qui delegui.
 • Secretari: el de la corporació o funcionari en qui delegui.
 • Vocals: un regidor de cada grup polític amb representació al Consistori.
 • El director/a de cada un dels centres educatius del municipi.
 • Un representant de l’AMPA de l’Escola Beat Bonaventura.
 • Un representant de l’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau.
 • Un representant de l’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan.
 • Un representant de l’AMPA de l’Escola Municipal de Música.
 • Un representant dels pares d’alumnes de la Llar d’Infants Municipal Picarols.
 • Un membre del Claustre de professors de cada un dels centres educatius del municipi.
 • Quatre alumnes de 3r d’ESO o nivells superiors, membres del Consell Escolar de l’Institut o elegits pels seus companys.
 • Un representat del personal d’administració i serveis de l’Escola i un altre de l’Institut.
 
Segons l'acord que va adoptar el Ple del dia 18 de juliol de 2023 els membres del consistori que en formen part són:
Sra. Anna Maria Moragas Rovira, que presidirà
Sra. Teresa Basora Gallisà, designada en representació del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Sergi Pedret Llauradó, designat en representació del grup municipal de Junts per Riudoms
 
Règim de funcionament
 
Sessions ordinàries els mesos d’octubre, gener, març i juny.
 
Sessions extraordinàries a convocatòria del President d’iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres.