Llar d'Infants Picarols

NOFC - Normes d'Organització i funcionament del Centre (Llar d'Infants Picarols)

Per acord del Ple de l’Ajuntament de dia 28 de desembre de 2017 es va aprovar inicialment les Normes d’Organització i Funcionament de la Llar d’Infants municipal «Picarols» de Riudoms. Tan l’acord d’aprovació inicial com el projecte de les Normes es van sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb els tràmits previstos als articles 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i arts. 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense que s’hagin presentat al·legacions. Per tant, en virtut del punt segon de l’acord aprovatori, les esmentades Normes han quedat aprovades defi nitivament.