Ordenances Fiscals

Ordenances fiscals 2024
Ordenança fiscal núm.1 per la prestació del servei d'expedició de documents administratius i realització d'activitats administratives de competència local.
Ordenança fiscal núm. 2. Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
Ordenança fiscal núm. 3. Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques
Ordenança fiscal núm. 4. Taxa per la tramitació de llicències d'obertura d'establiments
Ordenança fiscal núm. 5. Taxa per la prestació del servei de cementiri municipal
Ordenança fiscal núm. 6. Taxa per la prestació del serveis de clavegueram
Ordenança fiscal núm. 7. Taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries
Ordenança fiscal núm. 8. Taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o incorrectament a la via pública
Ordenança fiscal núm. 9. Taxa per la prestació del servei de bàscula publica
Ordenança fiscal núm. 10. Taxa per la prestació de serveis de mercats
Ordenança fiscal núm. 11. Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
Ordenança fiscal núm. 12. (derogada)
Ordenança fiscal núm. 13. Taxa per la prestació del servei d'abastament d'aigua
Ordenança fiscal núm. 14. Taxa per la prestació del servei municipal de la llar d'infants
Ordenança fiscal núm. 15. Taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena
Ordenança fiscal núm. 16. (derogada)
Ordenança fiscal núm. 17. Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 18. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 19. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal núm. 20. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 21. Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 22. Taxa per l'aprofitament especial de zona reservada per aparcaments de vehicles de transport
   Reglament
Ordenança fiscal núm. 23. (derogada)
Ordenança fiscal núm. 24. Taxa per la reguladora  utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local durant la celebració de la Fira de l’Avellana
Preu públic per la prestació del servei de l'Escola del Lleure
Preu públic per la prestació del servei del local jove "El Mercat"
Preu públic per la prestació del servei d'ensenyaments musicals
Preu públic per la prestació del servei de menjador
Preu públic Preu públic per la prestació de serveis en els equipaments  esportius municipals