Reglaments i altres ordenances

GENERAL
Reglament de regulació de la difusió d’informació de l’administració municipal i tauler d’edictes
Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Riudoms
Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l’Ajuntament de Riudoms
Reglament regulador del registre municipal de parelles estables
Codi de Bon Govern de l'Ajuntament de Riudoms
Bases per regular les condicions d'autorització d’ús de les bústies pluridomiciliàries emplaçades en domini públic per rebre la correspondència postal
SERVEIS
Reglament del servei de l'aparcament municipal de vehicles de transport
Reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable
Normativa municipal complementària a la llei i el reglament que regulen la prestació dels serveis funeraris a Riudoms
Normes d'ús per a la utilització del pavelló
Reglament de règim intern de les instal·lacions esportives municipals
Reglament de funcionament del Servei de Menjador Escolar
CIVISME I CIUTADANIA
Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Ordenança per a la regulació del trànsit a les vies públiques
URBANISME I ACTIVITATS
Ordenança per a regular l'emissió de sorolls, vibracions i altres immissions
Ordenança reguladora de les condicions d'edificació dels cossos sortints en les edificacions en sòl urbà
Ordenança reguladora dels conductes d'evacuació i de les instal·lacions d'aire condicionat
Ordenança reguladora, de la neteja de solars i terrenys, del tancament de solars, de la pavimentació i del rebaix de voreres
Ordenança d'obres subjectes a règim de comunicació
Normativa sobre els imports a repercutir a cada promoció urbanística
Mapa de capacitat acústica del municipi de Riudoms DIN A1
Mapa de capacitat acústica del municipi de Riudoms DIN A4
Pla d'acció per a l'energia sostenible de Riudoms (PAES)
ENTITATS MUNICIPALS
Reglament del registre municipal d’entitats de Riudoms