EPE Riudoms Gestió

L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió es va constituir per acord del Ple de l'Ajuntament el 20 de març de 2008.

Les funcions de l’entitat pública empresarial Riduoms Gestió són:

  1. La promoció, la gestió i execució d’activitats urbanístiques, la realització de les obres d’urbanització i la dotació de serveis d’aquestes activitats, amb independència del sistema que s’adopti per a l’elaboració i execució del planejament.
  2. Configurar-se com a entitat urbanística especial i ostentar la condició d’administració actuant urbanística.
  3. La redacció de plans d’ordenació, projectes d’urbanització i d’obres i quants instruments i documents d’ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. L’activitat urbanitzadora pot abastar tant la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes, com la realització d’obres d’infraestructura urbana i dotació de serveis per a l’execució dels plans d’ordenació.
  4. Ser receptor del sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació, d’acord amb l’art. 23.1.c del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
  5. L’elaboració, execució i control de projectes de planejament, urbanístics i d’edificació, l’adquisició de sòl, fins i tot actuant a com beneficiari d’expropiacions, i venda de terrenys amb la finalitat de fomentar l’habitatge i altres edificacions o equipaments públics d’interès social.
  6. Edificar directa o indirectament solars per a la promoció de l’habitatge i equipaments públics.
  7. Promoure, mitjançant convenis, drets de superfície, concurs públic i qualsevol altra fórmula admesa en dret, la construcció d’habitatges i la rehabilitació dels ja existents.
  8. La coordinació d’actuacions amb els operadors d’habitatges públics i privats.
  9. La realització de les funcions d’àmbit municipal que li encomani l’Ajuntament de Riudoms, relacionades amb l’habitatge, la població, les infraestructures, la política de sòl i la gestió i explotació de béns i sòl de tota classe i la promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públics i activitats industrials, terciàries i residencials.

Pots consultar els membres del Consell d'Administració a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal.

Documents associats: