Organització Municipal

Donades les característiques del poble de Riudoms, l'Ajuntament s'ha d'organitzar al voltant de la figura de l'Alcalde, els Tinents d'Alcalde, el Ple, la Junta de Govern Local i les Comissions Informatives.

Per altra banda, a decisió del govern es poden crear diferents patronats per tal de donar major participació a tots els grups polítics del Consistori.

Segons l'acord que s'adoptà en el Ple del dia 11 de juliol de 2019 la composició de les diferents figures que configuren l'organització municipal és la següent (modificació per Decret d’Alcaldia de 17 d’agost de 2022):

Junta de Govern Local
Alcalde-PresidentSr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
1a tinent d'alcaldeSra. Anna M. Moragas Rovira (ERC-AM)
2n tinent d'alcaldeSr. Arnau Carbonell Ollé  (ERC-AM)
3a tinent d'alcaldeSra. Immaculada Mestre Anguera (ERC-AM)
4a tinent d'alcaldeSra. M Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)

 

Comissió Informativa d'Hisenda i Governació
PresidentSr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
VocalsSra. M Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Sra. Anna M. Moragas Rovira (ERC-AM)
Sr. Arnau Carbonell Ollé  (ERC-AM)
Sra. Isabel Gómez Fargas (Junts)
Sr. Sergi Pedret Llauradó (Junts)
Sra. Inmaculada B. Parra Hipolito (Junts)

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens quan sigui requerida, sobre els assumptes que s’anomenen a continuació, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar:

a) Hisenda: Informar del pressupost de l’Ajuntament i el dels seus Patronats. Modificacions de crèdit. Operacions de crèdit. Liquidació de pressupost. Rendició de comptes. Ordenances fiscals. Gestió i recaptació de tributs. Comptabilitat. Finances. Patrimoni municipal. Estadística i informàtica. Ordenances i reglaments.

b) Personal: Plantilles, convocatòries, Contractacions. Convenis i pactes de millores.

c) Serveis: Organització de tots els serveis municipals. Contractació de serveis externs.

d) Servei de Vigilants i Policia Local: Vigilància i seguretat ciutadana. Orientar i coordinar el treball dels vigilants i policia. Divulgació de mesures preventives. Ordenació del trànsit urbà.

e) Relacions administracions: Tots aquells altres temes en els que l’Ajuntament s’hagi de pronunciar i dirigir-se a altres administracions.

f) De conformitat amb els articles 123 a 129 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de entitats locals, correspondrà qualsevol altre assumpte que sigui competència del Ple o que necessiti per a la seva aprovació una majoria qualificada. 

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb una antelació mínima de dos dies hàbils. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretària la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

 

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Obres Agricultura i Medi Ambient
PresidentSr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
VocalsSr. Arnau Carbonell Ollé  (ERC-AM)
Sra. M Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Sra. Anna M. Moragas Rovira (ERC-AM)
Sr. Josep M. Bages Virgili (JUNTS)
Sr. Francesc Mestre Pellicé (JUNTS)
Sra. Margarida Mallafré Gispert (JUNTS)

Competències: A aquesta Comissió li correspondrà emetre informe o dictamen, quan sigui requerida, sobre els aspectes següents:

a) Urbanisme: Desenvolupament del planejament, gestió urbanística, disciplina urbanística.

b) Obres: Llicències d’obres majors i menors. Control de l’activitat urbanística. Patrimoni monumental i arquitectònic. Contractació d’obres públiques, llevat de les que l’Ajuntament executi per administració.

c) Activitats: Informar els expedients d’activitats. Control de les activitats en funcionament. Impulsar la legalització d’acord amb la normativa vigent.

d) Medi Ambient: Actuacions destinades a la defensa del medi ambient, especialment totes aquelles encaminades a la prevenció i conservació del patrimoni natural del municipi.

e) Agricultura: Promoció de l’agricultura i serveis a la pagesia. Conservació i millora de camins municipals.

f) Serveis Públics: Coordinació dels diferents serveis públics municipals relacionats amb les àrees de la comissió.

g) Aquells altres aspectes no esmentats anteriorment, sobre els quals es consideri necessari conèixer el seu parer.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President amb una antelació mínima de dos dies. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de Secretari de la Comissió l’aparellador municipal, Sr. Joan Alonso Jiménez.

 

Comissió especial de comptes
PresidentSr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
VocalsSra. M Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Sra. Anna M. Moragas Rovira (ERC-AM)
Sr. Arnau Carbonell Ollé  (ERC-AM)
Sra. Isabel Gómez Fargas (Junts)
Sr. Sergi Pedret Llauradó (Junts)
Sra. Inmaculada B. Parra Hipolito (Junts)

 

Representants municipals als centres escolars de Riudoms
Consell Escolar MunicipalSra. Anna Maria Moragas Rovira  (ERC-AM), que presidirà com a Regidora d'Educació.
Sra. Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Sr. Sergi Pedret Llauradó (Junts)
Consell de Participació de la Llar d’InfantsSra. Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Consell Escolar de l'Escola Beat BonaventuraSra. Anna Maria Moragas Rovira  (ERC-AM)
Consell Escolar de l'Escola Cavaller ArnauSra. Anna Maria Moragas Rovira  (ERC-AM)
Consell Escolar de l'Institut Joan GuinjoanSra. Anna Maria Moragas Rovira  (ERC-AM)

 

Representants municipals als següents organismes
Assemblea General del Consell Esportiu del Baix CampSr. Jordi Gallisà Giménez (ERC-AM)
Associació de Jubilats i Pensionistes de RiudomsSra. Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Fundació Beat Bonaventura GranSra. Anna M. Moragas Rovira (ERC-AM)
Consorci d’Aigües del Camp de TarragonaSr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
Comunitat de Regants del Pantà de RiudecanyesSr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
Consell Escolar TerritorialSra. Anna M. Moragas Rovira (ERC-AM)
Govern Territorial de Salut del Baix CampSra. Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)
Mesa Local d'Ocupació del Baix Camp i PrioratSra. Inmaculada Mestre Anguera (ERC-AM)
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals al Baix CampSr. Arnau Carbonell Ollé (ERC-AM)
Consorci LocalretSr. Arnau Carbonell Ollé (ERC-AM)

 

Juntes de Compensació
PPR-2 Ampliació la SoleiadaSr. Arnau Carbonell Ollé (ERC-AM)
PPR-5 El ColomarSr. Arnau Carbonell Ollé (ERC-AM)
PPI-4 Mas de Don FelipSr. Arnau Carbonell Ollé (ERC-AM)
PERI-4 Convent Poligon IISr. Arnau Carbonell Ollé (ERC-AM)
PERI-3 Ampliació parcel·les FerrantSr. Arnau Carbonell Ollé (ERC-AM)

Composició dels consells d'administració de les entitats públiques empresarials

Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió
PresidentSr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
ConsellerSr. Jordi Gallisà Giménez (ERC-AM)
ConsellerSr. Sergi Pedret Llauradó (Junts)

 

Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis
PresidentSr. Ricard Gili Ferré (ERC-AM)
ConselleraSra. Anna M. Moragas Rovira (ERC-AM)
ConsellerSr. Arnau Carbonell Ollé (ERC-AM)
ConsellerSr. Jordi Gallisà Giménez (ERC-AM)
ConselleraSra. Teresa Basora Gallisà (ERC-AM)

 

Comissió Mixta de la "Fira de l'Avellana"
PresidentSr. Ricard Gili Ferré
VicepresidentSr. Lluís Aragonès Delgado de Torres
VocalSra. Anna Maria Moragas Rovira
VocalSra. Immaculada Mestre Anguera
VocalSra. Margarita Garcia Jardí
VocalSr. Jaume Solé Gispert
VocalSr. Josep Ferré Simeón
VocalSra. Susana Mestre Juncosa
VocalSr. Mateu Teigell Torrents
VocalSr. Joana de la Cruz Jurado

 

Menu