Comissió informativa de joventut, esports, cultura i festes

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens quan sigui requerida, sobre els assumptes de joventut, esports, cultura, festes i aquells relacionats amb les entitats del municipi, i la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu president amb un antelació mínima de dos dies hàbils. S’estableix que se celebrarà amb una periodicitat mínima anual, que coincidirà en un dilluns, a les 18.00 h. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de secretària la funcionària en qui s’ha delegat, Sra. Sílvia Ortiz Xifré.

Pots consultar la composició d'aquesta comissió informativa a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal

 

Menu

Menú principal