Comissió informativa d'urbanisme, activitats, obres, agricultura i medi ambient

Sota el nom de Comissió Informativa d'Urbanisme, Obres i Activitats s'inclouran els assumptes relacionats amb les àrees d’urbanisme, obres, activitats, medi ambient, agricultura i serveis públics.

Competències: A aquesta Comissió li correspondrà emetre informe o dictamen, quan sigui requerida, sobre els aspectes següents:

  1. Urbanisme: Desenvolupament del planejament, gestió urbanística, disciplina urbanística.
  2. Obres: Llicències d'obres majors i menors.  Control de l'activitat urbanística.  Patrimoni monumental i arquitectònic.  Contractació d'obres públiques, llevat de les que l’Ajuntament executi per administració.
  3. Activitats: Informar els expedients d’activitats.  Control de les activitats en funcionament.  Impulsar la legalització d’acord amb la normativa vigent.
  4. Medi Ambient: Actuacions destinades a la defensa del medi ambient, especialment totes aquelles encaminades a la prevenció i conservació del patrimoni natural del municipi.
  5. Agricultura: Promoció de l'agricultura i serveis a la pagesia.  Conservació i millora de camins municipals.
  6. Serveis Públics: Coordinació dels diferents serveis públics municipals relacionats amb les àrees de la comissió.
  7. Aquells altres aspectes no esmentats anteriorment, sobre els quals es consideri necessari conèixer el seu parer.

Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu Règim de sessions: President amb una antelació mínima de dos dies. S’estableix que se celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat quinzenal que coincidirà en els dilluns de la segona i quarta setmana del mes, a les 18.00 h, i quan sigui necessari celebrarà sessió extraordinària. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de secretària la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Pots consultar la composició d'aquesta comissió informativa a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal

Menú principal