Comissió informativa general

Definició: Es tracta d'una comissió informativa creada per a estudiar, informar, debatre i emetre dictamen sobre aquells temes que han de ser sotmesos a l'aprovació del Ple i que no estan inclosos en cap altra comissió informativa.  També podrà assumir aquells altres temes que per la seva rellevància, transcendència o premura convinguin ser informats per la totalitat dels regidors.

Composició: Estarà integrada per la totalitat dels regidors de l'Ajuntament.  Serà presidida per l'Alcalde.

Règim de sessions: Es reunirà amb caràcter previ a la celebració de les sessions plenàries, sempre que els temes a tractar així ho aconsellin.

Actuarà de Secretària de la Comissió, la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Menu

Menú principal