Comissió informativa d'hisenda i governació

Competències: Correspondrà a aquesta Comissió la missió d’informar i emetre dictàmens com a Comissió Especial de Comptes, o quan sigui requerida, sobre els assumptes que s’anomenen a continuació, sense perjudici de qualsevol altre que se li pugui encomanar:

  1. Hisenda: informar del pressupost de l’Ajuntament i el dels seus Patronats. Modificacions de crèdit. Operacions de crèdit. Liquidació de pressupost. Rendició de comptes i dictaminar el Compte General de l’Ajuntament. Ordenances fiscals. Gestió i recaptació de tributs. Comptabilitat. Finances. Patrimoni municipal. Estadística i informàtica. Ordenances i reglaments.
  2. Personal: plantilles, convocatòries, Contractacions. Convenis i pactes de millores.
  3. Serveis: organització de tots els serveis municipals. Contractació de serveis externs.
  4. Servei de Vigilants: vigilància i seguretat ciutadana. Orientar i coordinar el treball dels vigilants. Divulgació de mesures preventives. Ordenació del trànsit urbà.
  5. Relacions administracions: tots aquells altres temes en els que l’Ajuntament s’hagi de pronunciar i dirigir-se a altres administracions.
  6. De conformitat amb els articles 123 a 129 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de entitats locals, correspondrà qualsevol altre assumpte que sigui competència del Ple o que
    necessiti per a la seva aprovació una majoria qualificada.


Règim de sessions: Es reunirà cada vegada que la convoqui el seu  president amb una antelació mínima de dos dies hàbils. S’estableix que se celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat que coincidirà en el 3r dilluns del mes que hi hagi ple ordinari, a les 18.00 h, i quan sigui necessari celebrarà sessió extraordinària. S’aplicarà el sistema de vot ponderat. Actuarà de secretària la de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Pots consultar la composició d'aquesta comissió informativa a l'apartat Ajuntament/Govern/Organització Municipal

 

Menu

Menú principal