Projectes d'actuació específica

Projecte d'actuació específic. Rehabilitació  d'una Masia existent (43-121)
Projecte d'actuació específica i Estudi d'impacte integració paisatgísitica

 

Projecte d'actuació específic  de la Masia Planes del Roquis (3 -32)
Projecte d'actuació específica
Estudi d'impacte integració paisatgísitica

 

Projecte d'actuació específic  per la rehabilitació d'una masia al polígon 45 parcela 15
Projecte d'actuació específica
Estudi d'impacte integració paisatgísitica

 

Implantació d’un parc solar fotovoltaic de 1800 kW de potència nominal, anomenat “Fotovoltaica Riudoms” Polígon 44, parcel·la 82
Projecte executiu
Projecte d'actuació específica
Estudi d'impacte integració paisatgísitica

 

Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable d'explotació agrícola per hidroponia i un centre de producció d'insectes al polígon 50, parcel·les 4, 6, 7, 25 i 54
Memòria
Plànols
Document ambiental inicial estratègic

 

Projecte d'actuació específic  per la rehabilitació d'una masia al polígon 17 parcela 73
Projecte

 

Projecte d'actuació específic  per la rehabilitació d'una masia al polígon 44 parcela 49
Projecte

 

Projecte d'actuació específic per la instal·lació d'un refugi de gats i gossos
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte

 

Projecte d'actuació específic per a la rehabilitació d’una masia existent en sòl no urbanitzable (poligon 34 - parcel·la 37)
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte

 

Projecte d'actuació específic per a la rehabilitació d’una masia existent en sòl no urbanitzable (poligon 37 - parcel·la 70)
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte

 

Projecte d'actuació específic per a la rehabilitació d’una masia existent en sòl no urbanitzable (poligon 7 - parcel·la 5)
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte

 

Projecte d'actuació específic Implantació d’un parc solar fotovoltaic de 1800 kW de potència nominal, anomenat “Riudoms Freixa” (poligon 44 - parcel·la 15)
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte tècnic
Projecte actuació específica

 

*