Processos de selecció finalitzats

Procés selectiu, mitjançant el SOC, per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de places d’auxiliars administratiu/va (OF 22468) (Exp 3025/2022)

Convocatòria
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos-
Data de l'entrevista21/09/2022
Resultat entrevista i valoració mèrits
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a superior d'Administració general per l'àrea de Serveis al Territori i constitució de borsa de treball, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 605/2021)
Convocatòria
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció18/01/2022
Resultats de la 1a prova-
Resultats de les proves
Resolució examen
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball per a cobrir places de guàrdies municipals adscrits al Servei de Vigilants (exp 2641/2021)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català11/05/22
Data de les proves de selecció12/05/22
Resultats de la 2a prova
Solució del test
Resultats de la 3a prova
Resultats de la 4a prova
Resultats de la 5a prova
Resultat entrevista
Borsa de treball
 

 

Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a superior d'Administració general per l'àrea de Serveis al Territori i constitució de borsa de treball, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 605/2021)
Convocatòria
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció18/01/2022
Resultats de la 1a prova-
Resultats de les proves
Resolució examen
Borsa de treball

 

Constitució d’una borsa de treball, per a la provisió d’una
plaça d'auxiliar administratiu, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 2886/2021)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català13/12/21
Data de les proves de selecció14/12/21
Resultats prova de català
Resolució exàmen
Resultats de la 2a prova
Data de l'entrevista16/12/21
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Constitució d’una borsa de treball, per a la provisió d’una
plaça de dinamitzador/a de joventut amb caràcter temporal a mitja jornada, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 1369/2021)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català14/09/21
Data de les proves de selecció14/09/21
Resultats de la 1a prova-
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball de personal laboral d'arquitecte/a tècnic/a municipal (exp 528/2022)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Data fi de presentació d'instàncies17/03/2022
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català19/03/2022
Data de les proves de selecció20/04/2022
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball per a cobrir places d'educador/a de la Llar d'Infants Municipal (exp 3187/2021)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció21/04/2022
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

 

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball per a cobrir places d'auxiliar de la Llar d'Infants Municipal (exp 3190/2021)

Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català31/03/2022
Data de les proves de selecció04/04/2022
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball, amb caràcter temporal, d'operaris i operàries de serveis generals de l'Ajuntament de Riudoms (exp 4042/2021)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català24/03/2022
Data de les proves de selecció29/03/2022
Resultats de la 1a prova
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball, amb caràcter temporal, d'operaris i operàries del servei de neteja de l'Ajuntament de Riudoms i d'altres dependències municipals (exp 4043/2021)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català24/03/2022
Data de les proves de selecció29/03/2022
Resultats de la 1a prova
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic mig d'Administració general per l'àrea econòmica i constitució de borsa de treball, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 604/2021)
Convocatòria
Llista provisional d'admesos i exclosos 
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció25/01/2022
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Constitució d’una borsa de treball de personal administratiu/va com a funcionari interí, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 2612/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies3/12/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos
Correcció errada material
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català07/01/2021
Data de les proves de selecció07/01/2021
Resultats de la 1a prova
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter de funcionari interí, la plaça de secretaria categoria d’entrada de l'Ajuntament de Riudoms i constitució de borsa (exp.3054/2020)
Convocatòria
Modificació de les bases
Data de finalització de presentació d'instàncies29/12/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció17/02/2021
Resultats de la prova pràctica
Data de l'entrevista23/02/2021 9.00 H
Resultats de les proves
Nomenament

 

Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de flauta travessera (2278/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies07/09/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Resolució)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució)
Data de la prova de català15/09/2020
Data de les proves de selecció16/09/2020
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter
temporal de professor/a de llenguatge musical i piano.
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies02/09/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Resolució)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució)

 

Convocatòria procés selectiu per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i
constitució d'una borsa de treball, mitjançat concurs-oposició de l'Ajuntament de Riudoms (Exp 3616/2019).
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/03/2020
Anunci aixecament de la suspensió
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de la prova de català20/07/2020
Data de les proves de selecció21/07/2020
Resultats de la prova pràctica
Data de les proves físiques

22/07/2020-9.00 h

Resultats de les proves
Acta de la sessió
Borsa de treball

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’electricista fontaner (oficial 2a) Exp 242/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció28/10/2020
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’operaris d’obres – paleta (oficial 1a) Exp 243/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció05/08/2020
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a operari de serveis (cat. oficial 2ª) en règim laboral, modalitat contracte de relleu, i formació de borsa de treball (exp. 657/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies15/09/2020
Anunci aixecament de la suspensió 
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció 20/10/2020
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a operari jardiner (cat. oficial 1ª) en règim laboral, modalitat contracte de relleu, i formació de borsa de treball (exp. 658/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies15/09/2020
Anunci aixecament de la suspensió 
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció 21/10/2020
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, d’un netejador/ora viari/ària (cat. peó) en règim laboral, modalitat contracte de relleu, i formació de borsa de treball (exp. 811/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies15/09/2020
Anunci aixecament de la suspensió 
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret) 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 22/10/2020
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’operaris d’obres – paleta (oficial 1a) Exp 243/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció05/08/2020
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria procés selectiu per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i
constitució d'una borsa de treball, mitjançat concurs-oposició de l'Ajuntament de Riudoms (Exp 3616/2019).
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/03/2020
Anunci aixecament de la suspensió
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de la prova de català20/07/2020
Data de les proves de selecció21/07/2020
Resultats de la prova pràctica
Data de les proves físiques

22/07/2020

9.00 h

(Camp de futbol municipal - Pavelló Municipal)

Resultats de les proves
Acta de la sessió
Borsa de treball

 

Convocatòria procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies28/08/2019
Llista definitva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció03/03/2020
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de places d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc (Exp.59/2019-RG)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies15 d'octubre de 2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució)
Data de les proves de selecció06/11/2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places d'operaris/àries de serveis de neteja de l'Ajuntament i altres dependències (Exp.2107/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/09/2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de catalaà22/10/2019
Data de les proves de selecció23/10/2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places Bases procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball de peó serveis generals (Exp.2108/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/09/2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves de català22 d'octubre de 2019
Data de les proves de selecció25 d'octubre de 2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu.
Data de convocatòriaJunta de Govern del dia 13 de maig de 2019
Estat del procésEn procés
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies20/06/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos 
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves de selecció

4/09/2019

[3/09/2019 (català)]

Resultats proves de català 
Resultats de les proves
Convocatòria 2a jornada de proves
Resultat final de les proves i borsa de treball

 

 Convocatòria i bases reguladores per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitor/es de menjador.
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies20/08/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció10/09/2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places d'educador/a infantil de la Llar d'Infants Municipal de Riudoms (Exp.1845/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies30/08/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció18/09/2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places d'auxiliar de la Llar d'Infants Municipal de Riudoms (Exp.1862/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies29/08/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció20/09/2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la selecció mitjançant anunci al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la plaça d'enginyer/a tècnic/a municipal de l'Ajuntament de Riudoms, com a funcionari interí.
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves de selecció22/07/2019
Resultats de les proves
Nomenament

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'ordenança.
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies21 de març de 2019
Data de les proves de selecció22/03/2019
Resultats de les proves
Acta tribunal
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'ordenança.
Data de convocatòriaDecret de l'Alcaldia del dia 15 d'octubre de 2018
Estat del procésFinalitzat
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies15 de novembre de 2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos 
Data de les proves de selecció16 de gener de 2019  a les 10 del matí a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura
Resultats proves de català
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions
Resolució d'al·legacions
Resolució d'al·legacions
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal i a temps parcial d’auxiliar de cuina.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 6 d'agost de 2018
Estat del procésFinalitzat
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies12 de setembre de 2018
Data de la prova de català2 d'octubre de 2018
Data de les proves de selecció3 d'octubre de 2018
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball  de guàrdia del servei de vigilants de l'Ajuntament de Riudoms, en règim de funcionari interí
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 6 d'agost de 2018
Estat del procésFinalitzat
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies23 de setembre de 2018
Data de la prova de català31 d'octubre de 2018
Data de les proves de selecció6 de novembre de 2018
Llista provisional d'admesos/exclosos
Correció errada nivell català
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats prova de català
Convocatòria proves físiques
Resultats de les proves
Resultats finals
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/a de menjador, per baixa del/a titular.
Data de convocatòriaDecret de l'Alcaldia del dia 27 de setembre de 2018
Estat del procésFinalitzat
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies1 d'octubre de 2018 (a les 14.00 h)
Data de les proves de selecció1 d'octubre de 2018 (a les 16:00)
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de dinamitzador/a de joventut.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 26 de juny de 2018
Estat del procésFinalitzat
Data de la prova de català6 de setembre de 2018
Data de les proves de selecció6 de setembre de 2018
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitor/a de menjador.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 26 de juny de 2018
Estat del procésFinalitzat
Data de la prova de català7 de setembre de 2018
Data de les proves de selecció7 de setembre de 2018
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na per raons d'urgència, de guàrdies municipals adscrits al servei de vigilants, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 2 de maig de 2018
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Anunci i bases
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats de les proves

 

Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de personal funcionari de carrera auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, de personal funcionari de l'Ajuntament de Riudoms
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 16 d'agost de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies19 de març de 2018
Data de la prova de català27 d'abril de 2018
Data de les proves de selecció3 de maig de 2018
Sala Multiús
del Casal Riudomenc
A les 9:15 h
Anunci i bases
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat proves de català
Resultats prova teòrica i pràctica
Convocatòria 2a prova pràctica i entrenvista
Resultat del procés de selecció
Nomenament i constitució borsa

 

Convocatòria i bases reguladores, per a la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure d’un/a oficial 1a d’obres, en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de relleus
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 3 d'abril de 2018
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies2 de maig de 2018
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció24 de maig a les 09:00h al Saló de Plens de l'Ajuntament de Riudoms
Anunci i bases
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció

 

Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis d’electricitat
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies9 d'octubre de 2017
Data de les proves de selecció19/01/2018
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat proves de català
Data, hora i lloc de les proves
Resultat del procés de selecció i borsa de treball

 

Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a proveir, amb caràcter de funcionari interí, els llocs de treball de la categoria de vigilant al Servei de Vigilants
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 16 d'agost de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies16 d'octubre de 2017
Data de les proves de selecció11 de desembre de 2017
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats 
Resultats
Resultat final del procés i borsa de treball

 

Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris dels serveis de neteja de l'ajuntament i d’altres dependències municipals
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies9 d'octubre de 2017
Data de les proves de selecció
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat proves de català
Resultat del procés de selecció i borsa de treball

 

Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis generals de l’Ajuntament
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies9 d'octubre de 2017
Data de les proves de selecció21/11/2017
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat proves de català
Resultat del procés de selecció i borsa de treball

 

Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis generals de l’Ajuntament
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies9 d'octubre de 2017
Data de les proves de selecció21/11/2017
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat proves de català
Resultat del procés de selecció i borsa de treball

 

 

Convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 16 d'octubre de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies-
Data de les proves de selecció2 de novembre de 2017
Anunci
Llista provisional d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció i borsa de treball

 

Constitució d'una borsa de treball, mitjançant concurs oposició, per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va, en règim laboral
Data de convocatòria

Junta de Govern Local del dia 27 de desembre de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies7 de febrer de 2017
Data de les proves de selecció2 de novembre
Anunci
Llista definitva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris dels serveis de neteja de l'ajuntament i d’altres dependències municipals
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies9 d'octubre de 2017
Data de les proves de selecció
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat proves de català
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda 

 

Procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de professor/a de violí per l'escola municipal de música, mitjançant el servei d'ocupació de Catalunya
Data de convocatòriaResolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 13 de setembre de 2017
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies21 de setembre de 2017
Data de les proves de selecció27 de setembre de 2017
Anunci
Llista definitva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció

 

Procés selectiu per la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic municipal a temps parcial, com a
funcionari interí de l'Ajuntament de Riudoms
Data de convocatòria

Junta de Govern Local del dia 8 d'agost de 2017

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies1 de setembre de2017
Data de les proves de selecció20/09/2017
Anunci
Llista definitva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció

 

Convocatòria d'un procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants, en règim de funcionari interí.
Data de convocatòria

Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies10 de gener de 2017
Data de les proves de selecció17 de febrer de 2017
Anunci
Llista definitva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Convocatòria procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter laboral temporal, places d’operari de serveis d’electricitat adscrites a la Brigada Municipal.
Data de convocatòria

Decret d'Alcaldia del dia 21 de novembre de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies27 de desembre de2016
Data de les proves de selecció07 de merç de 2017
Anunci
Llista definitva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Convocatòria procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter laboral temporal places d’educador/a de llar.
Data de convocatòria

Junta de Govern Local del dia 3 de novembre de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies13 de desembre de2016
Data de les proves de selecció23 de gener de 2017
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Convocatòria procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter laboral temporal places d’auxiliar de llar.
Data de convocatòria

Junta de Govern Local del dia 3 de novembre de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies13 de desembre de 2016
Data de les proves de selecció25 de gener de 2017
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda 

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial.
Data de convocatòria

Resolució de la Presidència de l'EPE Riudoms Gestió del dia 1 de setembre de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies10 d'octubre de 2016
Data de les proves de selecció22 de novembre de 2016
Anunci
Llista definitva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants, en règim de funcionari interí.
Data de convocatòria

Decret d'Alcaldia del dia 27 de juny de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies2 d'agost de 2016
Data de les proves de selecció6 d'octubre de 2016
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.
Data de convocatòria

Decret d'Alcaldia del dia 18 de maig de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies20 de juny de 2016
Data de les proves de selecció 
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció 
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí.
Data de convocatòria

Resolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 12 de juliol de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies10 d'agost de 2016
Data de les proves de selecció7 de setembre de 2016
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Concurs-oposició per al nomenament d'un funcionari interí, auxiliar administratiu/va de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administratiu/va, grup C2.
Data de convocatòria

Decret d'Alcaldia del dia 25 d'abril de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies26 de maig de 2016
Data de les proves de selecció21/06/2016
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.
Data de convocatòria

Decret d'Alcaldia del dia 10 de març de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies12 d'abril de 2016
Data de les proves de selecció11 de maig de 2016
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d’auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc a temps parcial.
Data de convocatòriaResolució de la Presidència de la EPE Riudoms Gestió en data 28 de desembre de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies1 de març de 2016
Data de les proves de selecció27 d'abril de 2016
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes.
Data de convocatòria

Junta de Govern Local del dia 8 de febrer de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies14 de març de 2016
Data de les proves de selecció2 de maig de 2016
Anunci
Llista definitiu d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal per cobrir necessitats essencials de professor/a de música de violoncel.
Data de convocatòria

Resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 2 de febrer de 2016

Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies3 de març de 2016
Data de les proves de selecció1 d'abril de 2016
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça en caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano.
Data de convocatòriaResolució de la presidència de la EPE Riudoms Serveis en data 31 d'agost de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies7 d'octubre de 2015
Data de les proves de selecció11 de novembre de 2015
Anunci
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de guàrdia del servei de vigilants, en règim de funcionari interí
Data de convocatòriaDecret d'Alcaldia del dia 7 de juliol de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies14 d'agost de 2015
Data de les proves de selecció9 de setembre de 2015
Anunci
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció pendent de la prova psicotècnica
Informació de la prova psicotècnica
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça en caràcter temporal d'auxiliar administratiu a temps parcial, adscrit al servei de biblioteca.
Data de convocatòriaJunta de govern del dia 10 d'agost de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies7 de setembre de 2015
Data de les proves de selecció6 d'octubre de 2015
Anunci
Llista admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça d’administratiu per funcionari
Data de convocatòriaDecret d'Alcaldia del dia 16 de juliol de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies17 d'agost 2015
Data de les proves de selecció19 d'octubre de2015
Anunci
Llista admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs de mèrits d’un lloc de treball de conserge entre personal funcionari
Data de convocatòriaAcrod de la Junta de Govern Locals del dia 13 de juliol de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de finalització de presentació d'instàncies12 d'agost 2015
Data de les proves de selecció31 d'agost de 2015
Anunci
Llista admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitor/a de menjador
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 10 de febrer de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de les provess de selecció15 d'abril de 2015
Llista admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda
Pròrroga de la borsa

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis diversos
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 10 de febrer de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de les proves de selecció14 d'abril de 2015
Llista admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de flauta travessera - EPE Riudoms Serveis
Data de convocatòriaResolució presidència 9 de març de 2015
Estat del procésFinalitzat
Data de les proves de selecció10 d'abril de 2015
Bases de la convocatòria
Llista admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va asdcrita àrea intervenció-tresoreria
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 20 d’octubre de 2014
Estat del procésFinalitzat
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
Data proves de català20 de febrer de 2015
Resultat de les proves de català
Data resta de proves04 de març de 2015
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis de neteja de la brigada municipal
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 17 de juny de 2013
Estat del procésFinalitzat
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
Data proves de català22 d’abril de 2014
Resultat de les proves de català
Data resta de provesdies 8 i 9 de maig de 2014
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis-paleta de la brigada municipal
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 17 de juny de 2013
Estat del procésFinalitzat
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
Data proves de català22 d’abril de 2014
Resultat de les proves de català
Data resta de provesdia 5 de maig de 2014
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis d’electricitat de la brigada municipal
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 17 de juny de 2013
Estat del procésFinalitzat
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
Data proves de català22 d’abril de 2014
Resultat de les proves de català
Data resta de provesdia 5 de maig de 2014
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis de jardineria de la brigada municipal
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 17 de juny de 2013
Estat del procésFinalitzat
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
Data proves de català22 d’abril de 2014
Resultat de les proves de català
Data resta de proves12 de maig de 2014
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’operaris de serveis generals de la brigada municipal
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 17 de juny de 2013
Estat del procésFinalitzat
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
Data proves de català22 d’abril de 2014
Resultat de les proves de català
Data resta de provesdies 6 i 7 de maig de 2014
Resultat del procés de selecció
Borsa de treball constituïda